راهنمای تدوین مقاله


در تنظيم و نگارش قسمت هاي مختلف مقالات ارسالي، بايد ترتيب زير مراعات گردد:

صفحه اول شامل موارد زير است:

 عنوان كامل مقاله: بايد در برگيرنده موضوع مقاله بوده، بصورت بلد تايپ شود.

 نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي -در صورت دارا بودن سمت دانشگاهي- كه بايد بلافاصله پس از عنوان مقاله آورده شود.

جهت دسترسي ساير محققين به نويسنده E-mail  نشاني نويسنده پاسخگو: شامل نشاني كامل پستي، شماره تلفن، نمابر و مقاله.

 صفحه دوم شامل چكيده مقاله با مشخصات زير است:

چكيده بايد به دو زبان فارسي و انگليسي و حداكثر در 250 كلمه، تهيه گردد.

الف  چكيده فارسي

لازم نيست داراي ساختار باشد، ليكن لازم است اهداف، روش تحقيق، مهمترين يافته و نتيجه مطالعه را در برگيرد، در پايان چكيده بايستي سه تا پنج واژه با عنوان كليد واژه ها معرفي شود.

ب  چكيده انگليسي

لازم است داراي ساختار باشد، ساختار چكيده انگليسي بايستي به قرار زير باشد:

Objective(s), Methods, Results, Conclusion

در پايان چكيده انگليسي بايستي سه تا پنج واژه به عنوانkeywords معرفی شود.

در ضمن چكيده انگليسي نبايد ترجمه چكيده فارسي باشد، بلكه بايد به عنوان يك متن مستقل تهيه شود.

 صفحات بعدي شامل متن مقاله، با مشخصات زير است:

(مقدمه و بيان مسأله فرضيات، سؤالات پژوهش و ضرورت تحقيق).

بايد ضمن بيان هدف از تحقيق، خلاصه اي از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد نظر را كه در گذشته به انجام رسيده است، با ذكر منابع مربوط بيان نمايد.

*روش شناسي پژوهش

بايد نحوه طراحي، مطالعه، چگونگي انتخاب نمونه و نيز چگونگي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها را به طور كامل شرح دهد. معرفي ابزارهاي اندازه گيري و شواهد آن( اعتبار پايايي).

* يافته ها

1- يافته هاي حاصل از تحقيق بايد در قالب متن، جداول و نمودارها به طور كامل و بدون بحث، بيان شود.

2- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نبايد تكرار باشد.

 * نتيجه

در اين قسمت، روند انجام تحقيق حاضر و يافته هاي حاصل از آن با موارد مشابه قبلي، در داخل و خارج كشور مقايسه، و در مورد دلايل رد يا قبول آنها به صورت كامل بحث مي شود؛ در پايان بهتر است جهت بهتر انجام شدن تحقيقات مشابه در آينده، راهكارهايي پيشنهاد شود.

لازم به ذکر است که مقاله نمی بایست از سی صفحه متعارف A4 تجاوز نماید.

* تشكر و قدرداني

در اين قسمت، نويسنده يا گروه نويسندگان مي توانند از افراد يا موسساتي كه به نحوي در انجام مطالعه يا تدوين مقاله، همكاري كرده اند، تقدير به عمل آورند. استفاده يا عدم استفاده اين قسمت در متن مقاله اختياري است.

* منابع و ماخذ

فهرست منابع و مآخذ به کار رفته در مقاله باید حتما در صفحه ای جدا تایپ و به روش APA و بر اساس حروف الفبا تنظیم شود.

*حالت هاي گوناگون استناد در متن

1- اگر استناد از نقل قول مستقيم باشد و در ضمن نامي از صاحب اثر در متن برده نشود، در داخل پرانتز، ابتدا نام خانوادگي پديد آورده( ويرگول ) سپس سال انتشار و در نهايت صفحه اثرپس از دونقطه و فاصله آورده مي شود.

مثال: « مفهوم هرمنوتیک به منزله شاخه ای خاص از دانش، پدیده ای نوظهور و مربوط به دوران مدرنیته است»(واعظی، 1386، ص. 23).

در صورتي كه اثر داراي دو نويسنده باشد نام هر دوي آنها در پرانتز آورده مي شود؛ مانند(بهشتي و باهنر1384، ص.93)و در صورتي كه بيش از دو نفر باشند در اولين استناد اسامي تمامي نويسندگان آورده مي شود؛ مانند (ويندال، اولسون و سيگنايزر354 ص.،1379)اما در استنادات بعدي فقط نام يك نويسنده آورده مي شود و به جاي مابقي از واژه همكاران استفاده

مي شود؛ مانند: (ويندال و ديگران، 1379)

3-  اگر نام پديد آورنده در متن آورده شده باشد، ديگر لزومي به ذكر نام پديد آورنده اثر در پرانتز نيست. براي مثال واعظي معتقد است: « مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخهاي خاص از دانش، پديدهاي نوظهور و مربوط به دوران مدرنيته است» (1386، ص.23)

* مآخذ نويسي در انتهاي متن

مآخذ نويسي كتاب­ها در انتهاي مطالب به شیوه (APA) و به شرح ذيل تنظيم مي شود.

كتاب ترجمه شده

نام خانوادگي، نام ( تاريخ انتشار). عنوان كامل كتاب به صورت ایتالیک. شماره چاپ. نام ونام خانوادگي مترجمان با ذکر كلمه ترجمه، محل نشر: نام ناشر.

مثال: ورنو، روژه و وال، ژان(1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه­های هست بودن. ترجمه دکتر یحیی مهدوی و همکاران، تهران، انتشارات خوارزمی.

کتاب تالیفی

نام خانوادگي، نام (تاريخ انتشار). عنوان كامل كتاب به صورت ایتالیک. شماره چاپ، محل نشر: نام ناشر.

مثال:حسینی زاده، سیدعلی(1386). سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت. قم انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کتاب لاتین

Example:  Haliday, M. A. K.,& Hasan, R. (1995). Language, Context, and text: aspects of language in semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press.

پايان نامه

نام خانوادگي، نام (تاريخ انتشار). عنوان پايان نامه به صورت ايتاليك. درجه اي كه پايان نامه براي دريافت آن نوشته شده است، نام دانشكده، نام دانشگاه، شهر.

مثال:تبریز منش، مریم(1385) بررسی مجموعه فارسی بیاموزیم (آموزش زبان فارسی) از منظر فرانقش تجربی، بر اساس چارچوب هلیدی. پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.

مقاله

نام خانوادگي، نام نويسندگان (تاريخ انتشار) عنوان مقاله. نام مجله يا كنفرانس به صورت ايتاليك. سال، شماره مجله، شماره صفحه­ها.

آقاگل زاده، فردوس(1384). کاربرد آموزه­های زبان­شناسی نقش­گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبی. مجله دانشکده ادبیات و علوم­انسانی فردوسی مشهد، سال 38، شماره 149، 21-1.

 

مقاله لاتین

Example: Bilal, H. A. (2012). Analysis of Thank You Mom: Halliday's Metafunctions. Academic Research International, 2(1), 726-732

 

* نحوه ارسال مقالات

براي درج مقالات در فصلنامه، لازم است اصل مقاله و نيز تقاضاي درج مقاله از طرف نويسنده اول اصلي(خطاب به سردبير) و یا به آدرس quranjournal@gmail.com  یا journal.quran@ir ارسال شود.