شناسنامه


عنوان نشریه: پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

شاپا: 3327 - 2383

نوع نشریهدوفصلنامه

صاحب امتیازجهاد دانشگاهی

مدیر مسؤلحمید صابرفرزام

سردبیرعبدالحسین خسروپناه

مدیر داخلیزهرا نقی زاده

مدیراجرایی: مهدی اسماعیلی

آدرستهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک85، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور

کد پستی1417844391

تلفن66485663 ؛ 66970775

فکس66485657